Ankara Üniversitesi Akademik Arşiv Sistemi:

 • Üniversitemiz Akademik ve Kültürel Mirasını toplama, saklama ve geniş kitlere duyurmak amacını taşır
 • Üniversitemiz akademik çıktılarını uluslararası standartlarda dijital ortamda depolar
 • Etkisini artırmak için telif haklarına uygun şekilde Açık Erişime sunar

Ayrıca Üniversitemiz Önlisans, Lisans ve Yüksek Lisans ders notlarına Açık Ders Malzemeleri sistemi üzerinden erişebilirsiniz.

Akademik Arşiv Sistemi farklı bölümlerden oluşur:

 • Dergiler = Bu kategoride Ünivrsitemizde yayınlanan dergilere ulaşabilirsiniz
 • Kitaplar= Üniversitemizde yayınlanan kitapları bu kategoride bulabilirsiniz.
 • Gazeteler= Geçmişten günümüze bazı gazetelerin, bazı sayıları sizi tarihte bir yolculuğa çıkarıcak.
 • Tezler= Yüksek Lisans, Doktora ve Uzmanlık Tezleri bu kategori altında yer almaktadır.
 • Daha binlerce kaynak açık, ücretsiz, bir tık yakınınızda...
 •  

  Communities in DSpace

  Select a community to browse its collections.

  Now showing 1 - 5 of 8

  Recent Submissions

  Item
  Anayasa mahkemesinin sınır dışı etmeye ilişkin bireysel başvuru kararlarının incelenmesi
  (Ankara Üniversitesi, 2022) Borak,Muteber Meva
  Devletin ülkesel yetkisi uyarınca, davranışlarını tehlikeli bulduğu ve ülkede bulunmasını sakıncalı gördüğü yabancıları ülkeden sınır dışı etme yetkisine sahip olduğu kabul edilmektedir. Sınır dışı işlemi yabancının dokunulmazlığına ve özgürlüğüne getirilen bir sınırlama olduğundan devletten sahip olduğu bu yetkiyi keyfî olarak kullanıp suistimal etmemesi beklenmektedir. Bireyin temel hak ve özgürlüklerinin kamu makamlarının keyfî müdahaleleriyle ihlal edilip edilmediği Anayasa Mahkemesi tarafından denetlenmektedir. Sınır dışı etme kararlarına karşı yapılan bireysel başvuruların konusunu genellikle sınır dışı etme veya idarî gözetim altına alma işleminden dolayı temel hakların ihlal edildiği iddiaları oluşturmaktadır. Çalışma üç bölümden oluşmaktadır. Birinci Bölümde, yabancıların sınır dışı edilmesi konusu iç hukuktaki kurallar çerçevesinde anlatılacaktır. İkinci Bölümde, Anayasa Mahkemesi'nin sınır dışı işlemiyle bağlantılı olarak yapılan başvurularda verdiği kabul edilemezlik kararları analiz edilecektir. Üçüncü bölümde ise, Mahkemenin ihlal ve ihlal olmadığı yönündeki kararları incelenecektir. Çalışma ile hedeflenen, öncelikle iç hukuktaki sınır dışı etmeye ilişkin düzenlemelerin, uluslararası hukuk standartlarına ne ölçüde uyumlu olduğunun belirlenmesidir. İkinci olarak, sınır dışı etme işlemi ile bağlantılı ihlal iddialarının iletilmesinde, bireysel başvuru yolunun ve Anayasa Mahkemesi'nin denetim usulünün anayasal hakların korunması bakımından ne derece etkili olduğunun tespit edilmesidir. Son olarak bu bağlamda hem Türk mevzuatında yapılabilecek değişiklikler hem de uygulamada yapılabilecek iyileştirmeler konusunda önerilere ulaşılmasıdır. It is accepted that, in accordance with the territorial authority of the state, it has the authority to expel foreigners from the country whom it finds dangerous and objectionable to be in the country. Since the deportation process is a limitation on the immunity and freedom of the foreigner, it is expected from the state not to arbitrarily use and abuse this authority. Whether the fundamental rights and freedoms of the individual are violated by the arbitrary interventions of the public authorities is audited by the Constitutional Court. The subject of individual applications against deportation orders is usually the allegations that fundamental rights have been violated due to deportation or administrative detention. The study consists of three parts. In the First Chapter, the issue of deportation of foreigners will be explained within the framework of the rules of domestic law. In the Second Chapter, the inadmissibility decisions of the Constitutional Court in the applications made in connection with the deportation process will be analyzed. In the third part, the decisions of the Court on violation and non-violation will be examined. The aim of the study is to determine, first, to what extent the regulations on deportation in domestic law are compatible with international law standards. Secondly, it is to determine how effective the individual application remedy and the Constitutional Court's inspection procedure are in terms of the protection of constitutional rights in the transmission of alleged violations related to the deportation process. Finally, in this context, it is to reach suggestions on both the changes that can be made in the Turkish legislation and the improvements that can be made in practice.
  Item
  Asur Ticaret Kolonileri Çağı merkezlerinde keşfedilen arkeolojik buluntular ışığında Hitit sanatının kökeni
  (Ankara Üniversitesi, 2022) Choi,Ji Yeon
  Asur Ticaret Kolonileri Çağı merkezlerinde keşfedilen arkeolojik buluntular ışığında Hitit sanatının kökeni" adlı bu çalışmada Asur Ticaret Kolonileri Çağı merkezlerinde bulunan arkeolojik buluntular sanat üslubu açısından incelenmiştir. Bu çalışmanın amacı Asur Ticaret Kolonileri Çağı eserlerinde görülen sanat üslubu ile Hitit Dönemi yerleşimlerinde görülen sanat anlayışını karşılaştırarak her iki dönem arasındaki devamlılığı ortaya koymaktır. Asur Ticaret Kolonileri Çağı'na tarihlendirilen eserler ''Seramikler", "İkonografik Ögeler" ve "Tanrılar'' olmak üzere gruplara ayrılmış ve sahip oldukları form ve çeşitli özelliklere göre alt başlıklar halinde değerlendirilmişlerdir. Asur Ticaret Kolonileri Çağı sanatında görülen bazı özelliklerin Hitit sanatında da devam ettiği ve Hitit sanat üslubunun Asur Ticaret Kolonileri Çağı'nın son evresinde ortaya çıkmaya başladığı anlaşılmıştır. Bu dönemin en önemli merkezlerinden biri olan Kültepe'de ortaya çıkarılan arkeolojik eserler üzerinde bu durum izlenebilmektedir. In this study titled " The origin of Hittite art in the light of archaeological objects discovered in the Assyrian Trading Colony Sites ", the archaeological objects found in the Assyrian Trading Colony sites were examined in terms of art style. The aim of this study is to reveal the continuity between the two periods by comparing the art style seen in the works of the Assyrian Trading Colony Period and the understanding of art seen in the settlements of the Hittite Period. Artifacts dated to the Assyrian Trading Colony Period were divided into groups as "Ceramics", "Iconographic Elements" and "Gods" and evaluated under subtitles according to their forms and various features. It has been understood that some of the features seen in the art of the Assyrian Trading Colony Period continued in the Hittite art and the Hittite art style began to emerge in the last phase of the Assyrian Trading Colony Period. This situation can be observed on the archaeological artifacts unearthed in Kültepe, one of the most important centers of this period.
  Item
  Türk sinemasında suça yeniden bakmak: 1990 sonrasında Türkiye'de suç filmleri
  (Ankara Üniversitesi, 2022) Candemir, Tuğçe
  "Türk Sinemasında Suça Yeniden Bakmak: 1990 Sonrasında Türkiye'de Suç Filmleri" başlıklı bu tezde 1990 yılı sonrası Türkiye'de yapılan suç filmleri temel alınarak, suç olgusunun Türk sinemasındaki izdüşümleri, suç sosyolojisi ve sinemada tür kuramı temel alınarak incelenmiştir. Suç sosyolojisi bağlamında suça ilişkin teorilere göre suç olgusunun farklı perspektiflerden tanımları yapılmış, tür kuramı ve sinemada suç türünün ilişkisi tanımlanmıştır. İlk olarak Amerikan sinemasında suç türünün ilk örneklerini oluşturan gangster ve kara film türlerinin gelişim, dönüşüm, anlatı yapısı, ikonografik özellikleri ve toplumsal gelişmelerle bağlantıları incelenmiştir. Buradan hareketle suç türünün Türkiye'de farklı dönemlerdeki örnekleri ve bu örnekler kapsamında türün diğer türlerde olduğu gibi kalıplaşmış ikonografik ve anlatısal birtakım ögelerle tanımlanmasının sınırlılıkları vurgulanmıştır. Eşkıya (Yavuz Turgul, 1996) filmi, Türkiye'de suç filmlerinin sayısının artışına sağladığı katkı ve izleyicinin ilgisi bakımından Türk sinemasında önemli bir yer teşkil etmektedir. Bu sebeple tezde incelenmek üzere Türk sinemasında suçun izdüşümlerini farklı bağlamlarda ele almak adına suçun, anlatının merkezinde konumlandığı Eşkıya başta olmak üzere, günümüze yaklaştıkça türün önemli örnekleri olarak konumlandırılabilecek Karışık Pizza (Umur Turagay, 1998), Mustafa Hakkında Her Şey (Çağan Irmak, 2004), Organize İşler (Yılmaz Erdoğan, 2005), Barda (Serdar Akar, 2007), Celal Tan ve Ailesinin Aşırı Acıklı Hikayesi (Onur Ünlü, 2011) ve Kronoloji (Ali Aydın, 2019) filmleri belirlenmiş ve bu filmler ile suçun Türk sinemasındaki değişen görünümleri belirlenmiştir. Yapılan inceleme sonucunda Türk sinemasında suç türünün sınırlarının belirlenip belirlenemeyeceği tartışılmış, sinemada suç olgusunun 1990 yılından günümüze gelen süreçte toplumsal gelişmelerle de paralel olarak toplumsal cinsiyet, sınıf ve kent bağlamında değiştiği iddia edilmiştir. Türkiye'de sinemada toplumsal cinsiyet, kentin filmlerdeki değişken konumu ve suçun sinemada sınıfsal bir olgu olarak temsil edilmesi başlıkları da temel alınarak söz edilen filmler analiz edilmiştir. Filmlerin incelenmesi ve filmlerdeki suç olgusunun değişim ve dönüşümünün tanımlanabilmesi adına yöntem olarak metin analizi kullanılmıştır. In this thesis titled "Revisiting Crime in Turkish Cinema: Crime Films in Turkey After 1990", crime films which were made in Turkey after 1990 were analyzed, and the projections of crime in Turkish cinema were analyzed on the basis of criminal sociology and genre theory in cinema. In the context of the crime sociology, the phenomenon of crime has been defined from different perspectives according to the theories related to crime, and the relationship between genre theory and the type of crime in films has been defined. First of all, the development and the transformation, narrative structure, iconographic features and social developments of the gangster and film noir genres, which are the first examples of the genre in American cinema were examined. From this point of view, examples of crime genre in different periods in Turkey and the limitations of defining the genre with stereotypical iconographic and narrative elements as in other genres are emphasized within the scope of these examples. The Bandit (Yavuz Turgul, 1996) has an important place in Turkish cinema in terms of its contribution to the increase in the number of crime films produced in Turkey and the interest of the audience. For this reason, in order to deal with the projections of crime in Turkish cinema in different contexts to be examined in this thesis, especially the Bandit, where crime is located in the center of the narrative, Mixed Pizza (Umut Turagay, 1998), Everything About Mustafa (Çağan Irmak, 2004), Magic Carpet Ride (Yılmaz Erdoğan, 2005), In Bar (Serdar Akar, 2007), The Extreme Tragic Story of Celal Tan and His Family (Onur Ünlü, 2011) and Chronology (Ali Aydın, 2019) films which can be defined as important examples of the genre and the changing aspects of crime in Turkish cinema were determined with these films. As a result of the examination, it was discussed whether the boundaries of the crime genre in Turkish cinema could be determined or not, and it was claimed that the phenomenon of crime in cinema has changed in the context of gender, class and city in parallel with the social developments in the process since 1990. The films mentioned were analyzed based on the titles of gender in cinema in Turkey, the variable position of the city in films, and the representation of crime as a class phenomenon in cinema. Textual analysis was used as a method in order to examine the films and to define the change and transformation of the crime phenomenon in the films.
  Item
  IRAK TÜRKMEN TÜRKÇESİNDE KALIP SÖZLER
  (Ankara Üniversitesi, 2022) Elias,Noor Ghazi
  Bu tezde Irak Türkmen Türkçesinde Kalıp Sözler araştırılmıştır. Söz varlığının önemli unsurlarından biri olan kalıp sözler, bir durum karşısında söylenmesi gelenek hâline gelmiş sözlerdir. Aynı zamanda bu sözler, bir toplumun kültürüne ışık tutmakta ve gelenek-göreneklerini yansıtmaktadırlar. Bugün Türkiye Türkçesi başta olmak üzere bu konu üzerine yapılan çalışmalarda kalıp sözler, diğer kalıplaşmış dil birimlerinden (atasözleri, deyimler, ikilemeleri, birleşikler) ayrı olarak ele alınmışlardır. Irak Türkmen Türkçesinde ise kalıp sözlerle ilgili yeterince araştırma bulunmaması, bu yapıların tam olarak tespit edilmemiş olması, kalıp sözlerin çoğunlukla atasözleri, deyimler gibi yapılarla karıştırılması ya da aynı grupta değerlendirilmesi nedeniyle, bu konunun tez konusu olarak çalışılmasına karar verilmiştir. Irak Türkmen Türkçesinde konuşma ve yazı dilindeki bu sözler, Irak Türkmenlerinin dil iletişimlerindeki ve davranışlarındaki geleneksel, ulusal ve kültürel dokuyu da göstermektedir. Bu ulusal kalıplar, ait oldukları toplumun dil ve kültürünü yansıtması açısından iletişimin önemli birer unsurudurlar. Bu tezin birinci bölümünde, “Irak’ta Türkmen Varlığın”a değinilmiştir. İkinci bölümde “Irak Türkmen Türkçesinde Anlam Bakımından ve Kültürel Bakımdan Kalıp Sözler”, Üçüncü bölümde ise “Irak Türkmen Türkçesinde Yapı Bakımından Kalıp Sözler” ele alınmış ve incelenmiştir. Anlam bakımındaki kısımda; dualar (alkışlar), beddualar (kargışlar), yeminler (antlar) ve günlük hayatta kullanılan kalıp sözler yer almaktadırlar. Yapı bakımında ise, kalıp sözlerdeki fiil kipleri, şahıs ekleri, cümle yapıları ve hoyrat yapısındaki kalıp sözlere yer verilmiştir. Irak Türkmenlerinde, diğer Türk boylarından farklı olarak, hoyrat biçiminde yazılıp söylenen dua-beddualar mevcuttur ve bunlar birer kalıp sözü teşkil etmektedirler. Bu çalışmada, hoyratlarda geçen kalıp sözlere de yer verilecek olması, bir başka deyişle hoyrat biçimli kalıp sözlerin de incelenecek 160 olması ayrı bir önem arz etmektedir. Tezin sonuç kısmında elde edilen bulgular değerlendirilmeye çalışılmış, Irak Türkmen Türkçesindeki kalıp sözlerin türlerine göre sayıları belirtilmiştir
  Item
  2000 sonrası Türk sinemasında kara komedi-absürt ilişkisi
  (Ankara Üniversitesii, 2022) Şahin,Mehmet
  Bu çalışmada 2000 sonrası Türk Sinemasında çekilen kara komedi filmlerinde absürt imgelerin artış gösterdiği öne sürülerek kara komedi filmleri analiz edilmeye çalışılmıştır. Bu doğrultuda; Vavien (Yağmur Taylan & Durul Taylan, 2009), Azizler (Yağmur Taylan & Durul Taylan, 2021), Güneşin Oğlu (Onur Ünlü, 2008), Celal Tan ve Ailesinin Aşırı Acıklı Hikayesi (Onur Ünlü, 2011), Ölümlü Dünya (Ali Atay, 2018) ve Cinayet Süsü (Ali Atay, 2019) filmleri, absürt unsurları en yoğun biçimde içeren filmler olmaları bakımından seçilmişlerdir. Gülme kuramlarından, mizahın uyumsuzluk niteliğinden ve kara komedi türünün temalarından yararlanılarak seçilen filmlerde kara komedi ve absürt arasındaki ilişki metin analizi yöntemiyle incelenmiştir. This study aims to analyze dark comedy films by claiming that absurd images have increased in Turkish dark comedy films after 2000. In this direction; Vavien (Yagmur Taylan & Durul Taylan, 2009), Stuck Apart (Yagmur Taylan & Durul Taylan, 2021), Son of the Sun (Onur Ünlü, 2008), The Extreme Tragic Story of Celal Tan and His Family (Onur Ünlü, 2011), Mortal World (Ali Atay), 2018) and You've Got Murder (Ali Atay, 2019) were chosen as examples as they contain extensive absurd elements. The relationship between dark comedy and absurdity in the films selected by using the theories of laughter, the incongruity of humor, and the themes of the dark comedy genre was examined through the content analysis method.